Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στον ηλεκτρονικό φάκελο Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) καθώς και της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Μεθοδολογία
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα
  • Λέξεις κλειδιά (από 3 έως 5)

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ.

Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις-Κλειδιά.

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά, τον τίτλο, ονόματα & φορείς).

Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).

Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial GREEK ή Αrial μέγεθος 12 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified). Εφόσον γίνουν δεκτές , όποιος επιθυμεί θα πρέπει να υποβάλλει ένα κείμενο έκτασης 2-3 σελίδων, συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας, και με αυτή τη μορφή θα περιληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Στα πρακτικά, θα συμπεριληφθούν μόνα τα κείμενα που θα σταλούν έγκαιρα.

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.

Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία χωρίς έντονη γραφή (bold) με κεντρική στοίχιση. και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο π.χ.

Μαρία Κωνσταντίνου & ΟΧΙ Μ. Κωνσταντίνου

Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα π.χ.

Μαρία Κωνσταντίνου1, Γιώργος Σωτηρίου2, Σοφία Παπαδοπούλου1
1. Μαία, Αίθουσας Τοκετών, Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»
2. Μαιευτής, MSc, ΜΕΝΝ, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες αναφέρουν αντίστοιχα ΜSc (cand.) και PhD (cand.) και το τμήμα των σπουδών τους (πχ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών)

Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει π.χ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ελένη Αγγελοπούλου2, Μαρία Παπαδοπούλου1

Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων.

To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανιστεί ολογράφως και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο δε θα περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

Περιλήψεις που δε θα συνοδεύονται από επαρκή στοιχεία των συγγραφέων, περιλαμβάνουν παραπλανητικούς ή μη αποδεκτούς τίτλους καθώς και όσες δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα της εργασίας, θα απορρίπτονται.

Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760, 210 5773361, 210 5740083 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@semmacongress2018.gr