Γενικές Πληροφορίες Υποβολής Περιλήψεων

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
 • Οι Περιλήψεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής τον περιλήψεων (Ηλεκτρονική Υποβολή Περιλήψεων)
 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας ή που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά δεν θα γίνουν αποδεκτές.
 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) εργασίες ως κύριος συγγραφέας και μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε τρεις (3) εργασίες.
 • Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο (μπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο Φόρμα Εγγραφής).
 • Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία δεν υπάρχει περιορισμός.
 • Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει, εντός τριών ημερών, ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου μέσω mail στο abstracts@semmacongress2018.gr ή τηλεφωνικά στο 210 5244760, 210 5773361, 210 5740083.
 • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.
 • Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των υποβληθέντων εργασιών.
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των περιλήψεων ή της μη ένταξής της στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε για την εγγραφή του συγγραφέα.
 • Η συγγραφική ομάδα που αναγράφεται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότι το περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.
 • Οι εργασίες που υποβάλλονται προς βράβευση θα πρέπει να υποβάλλουν το πλήρες κείμενό τους έως και τις 1 Ιουλίου 2018. Το πλήρες κείμενο θα πρέπει να έχει έκταση έως 1500 λέξεις και να ακολουθεί την δομή της περίληψης.